Modul č. 1 - Fyzikální vlastnosti detektorů Modul č. 2 - Možný transfer technologií z jiných oblastí do dopravy Modul č. 3 - Laboratorní postupy při testování a vývoji technologií Modul č. 4 - Obsah a forma dopravních dat Modul č. 5 - Přenosy dopravních dat - radiokomunikace Modul č. 6 - Využitelnost dopravních dat - řízení, plánování, strategie Modul č. 7 - Výstup čidel - dopravní data Modul č. 8 - Využití simulačních modelů v dopravě Modul č. 9 - Modelovací mikro a makroskopické SW Modul č. 10 - Rozvoj ITS pro plánování dopravy Modul č. 11 - Věda a výzkum - Evropa vs. ČR Modul č. 12 - Případové studie zavedených ITS systémů ROMODIS LOGO  
   MODULY       ŘEŠENÉ PROJEKTY       SPOLUPRÁCE SE STUDENTY       AKTUALITY Z OBORU       ODKAZY   
 ROZVOJ MODERNÍCH DOPRAVNÍCH INTELIGENTNÍCH SYSTÉMŮ 

   
Moduly

Modul č. 1 - Fyzikální vlastnosti detektorů

Náplní této lekce je představení fyzikálních jevů, které umožňují automaticky zaznamenávat pohyb vozidel na silniční síti. Budou představeny základní principy a druhy detekčních metod.

  Více informací...


 
Modul č. 2 - Možný transfer technologií z jiných oblastí do dopravy

Obsahem této částí e-learningu je přiblížení obdobných automatických technologií jako v dopravě, které jsou však  využívány v jiných vědních a průmyslových oblastech. Cílem je ukázat technologie v širších souvislostech.

  Více informací...


 
Modul č. 3 - Laboratorní postupy při testování a vývoji technologií

Součástí modulu bude praktická ukázka práce s jednotlivými technologiemi inteligentních dopravních systémů. Bude představena práce s detektory, popř. systémy v praxi a rovněž bude přiblížena práce s technologiemi v laboratorních podmínkách. Rovněž budou představeny inovativní přístupy ke snižování zátěže ŽP dopravou.

  Více informací...


 
Modul č. 4 - Obsah a forma dopravních dat

Modul se zabývá práci s technologiemi pro sběr dat, které jsou připraveny k dalším účelům. Především je tento modul věnován práci s dopravními daty, které byly získány automatickými metodami. Jsou představeny metody plošného, nebo profilového sběru. Zároveň se vzdělávací modul věnuje dopravním datům v oblasti životního prostředí a veřejné hromadné dopravy.

  Více informací...


 
Modul č. 5 - Přenosy dopravních dat - radiokomunikace

Tato část je věnována přenosu získaných dat pomocí bezdrátových, ale i jiných metod. Budou představeny nejčastěji užívané technologie pro přenos dat z infrastruktury ke koncovým uživatelům.

  Více informací...


 
Modul č. 6 - Využitelnost dopravních dat - řízení, plánování, strategie

Modul se věnuje rozboru principu sběru dat a jejich následnému využití pro řízení, plánování a strategická rozhodnutí v oblasti dopravy. Modul se zabývá individuální a městskou hromadnou dopravou a jejím hodnocením z pohledu ekonomického a dopadů na životní prostředí.

  Více informací...


 
Modul č. 7 - Výstup čidel - dopravní data

Lekce e-learningu je věnována procesu přetváření signálu z dopravních detektorů prostřednictvím HW zařízeních. Představeny budou základní HW komponenty a softwarové nástroje pro zisk účelných a přesných dopravních dat pro další práci.

  Více informací...


 
Modul č. 8 - Využití simulačních modelů v dopravě

Modul je zaměřen na teoretické základy a východiska nejčastěji využívaných modelů dopravního proudu v komerčních aplikacích. Čtenář bude mít možnost vidět uvedenou problematiku od samých základů přesahujících mantinely dopravínho inženýrství až po konkrétní vlastnosti jednotlivých makro a mikro modelů dopravního proudu.

  Více informací...


 
Modul č. 9 - Modelovací mikro a makroskopické SW

Tato část je věnována popisu nejrozšířenějších modelovacích nástrojů v dopravě s popisem jejich možností a základy práce.

  Více informací...


 
Modul č. 10 - Rozvoj ITS pro plánování dopravy

Modul je zaměřen převážně na historii ITS, návaznost na zákony, normy, směrnice EU a ČR v oblasti ITS.

  Více informací...


 
Modul č. 11 - Věda a výzkum - Evropa vs. ČR

Tento modul je zaměřen na popis základních snah evropských zemí a ČR na rozvoj telematických zařízení prostřednictvím vědy a výzkumu. Jsou představeny významné projekty, které se věnují rozvoji ITS.

  Více informací...


 
Modul č. 12 - Případové studie zavedených ITS systémů

Tento modul čtenářům představuje nejzajímavější aplikované systémy v oblasti dopravní telematiky. Jsou uvedeny příkladné ukázky jednotlivých systémů instalovaných v EU. Modul pojednává o nejznámějších telematických aplikacích a jejich konkrétní uplatnitelnosti v reálných podmínkách.

  Více informací...


 

 

 

    
Novinky

SOLEZ - startuje nový evropský projekt

Chytrá řešení podporující nízkoemisní zóny a jiné politiky nízkouhlíkové mobility ve městech EU

Více informací o projektu najdete na samostatné stránce: http://www.cdv.cz/projekt-solez/

[19. 1. 2017]

Integrované městské dopravní plánování k udržitelné mobilitě

Vzdělávací program průběžného vzdělávání pro úředníky obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, kteří jsou zařazeni k výkonu veřejné správy zejména ve věci dopravy a celkové koncepce města. Číslo akreditace kurzu: AK/PV-366/2014 http://www.cdv.cz/skoleni-integrovane-mestske-planovani/
[19. 1. 2017]

Seminár udržateľnej mobility v Žiline

28.4.2016 http://cdv.cz/seminar-mestska-mobilita-v-ziline
[7. 4. 2016]

Welcome to the ITS European Congress The Congress will take place from 6 to 9 June 2016 at the Scottish Exhibition and Conference Centre (SECC) which is just a short walk from the City Centre on the banks of the River Clyde. http://glasgow2016.itsineurope.com/

[7. 4. 2016]

25. listopadu 2015 se uskutečnila odborná konference VEŘEJNÁ DOPRAVA „ON-LINE“ 2015o aktuálních trendech v odbavovacích a informačních systémech (OIS) ve veřejné osobní dopravě. Sborník přednášek je možné stáhnout na: http://www.telematika.cz/download_cz.php?s_id=97&arch=1&razeni=1
[19. 2. 2016]

   

EU LOGA